Vedtægter

Laugets navn og formål

§1 Laugets navn er »Hørsholm-Rungsted Vikingelaug«. Dets hjemsted er Hørsholm kommune.

Det er stiftet 1. august 1974.

§2 Laugets formål er at etablere egnede muligheder for dyrkelse af badning hele året ved Rungsted Havn, for derved at hærde sjæl og legeme – specialcertifikat (diplom) uddeles efter bestyrelsens skøn. Vi ønsker at skabe gode rammer for vikingelivet og værne om laugets stolte traditioner, herunder dåb, solhvervsfest og julebadning. Lauget holder til enhver tid sine medlemmer orienterede om de dispositioner, som fortages (vedtages) i Rungsted Havn. Ligeledes er det laugets pligt – gennem bestyrelsen – at holde Rungsted Havn orienteret om laugets dispositioner.

Medlemmerne

§3 Som medlem af lauget kan optages enhver, der retter henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog foretage sådanne generelle begrænsninger i optagelse af nye medlemmer, som skønnes nødvendige for en rimelig afvikling af morgenbadningen henset til de forhåndenværende faciliteter.

Bestyrelsen kan ligeledes – med 2/3 majoritet – nægte at tage en konkret anmodning om optagelse til følge, ligesom bestyrelsen ved énstemmig beslutning kan ekskludere et medlem. Den ekskluderede har dog ret til at forlange afgørelsen indanket for den ordinære generalforsamling.

§4 Laugets regnskabsår er kalenderåret.

Optagelsesindskud bestemmes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indskuddet forrentes ikke og tilbagebetales ej heller ved udtrædelse.

Årskontingentet opkræves én gang årligt. Årskontin- gentet skal være indbetalt inden udgangen af september.

Medlemskabet i Lauget gælder for 1 år regnet fra hvert års 1. oktober. Udmeldelse skal ske til kassereren inden den nye sæsons begyndelse og inden 1. oktober. I modsat fald er hele årskontingentet forfaldent til betaling. Bestyrelsen kan beslutte at opkræve gebyr ved for sen betaling.

Der kan udskrives ekstraordinært kontingent, såfremt dette vedtages på en generalforsamling.

Bestyrelsen

§5 Laugets bestyrelse består af en formand (høvding) og fire menige medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Af bestyrelsens midte vælges en næstformand (næste) og kasserer.

Kun laugets medlemmer kan vælges til foreningens tillidsposter.

Samtlige valg gælder for en periode á 2 år, således at høvdingen afgår hvert andet år, og den øvrige bestyrelse med halvdelen hvert år, første gang ved lodtrækning foretaget inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges desuden én revisor, der afgår hvert år.

Bestyrelsen, der er ulønnet, fordeler selv sine pligter.

Lauget tegnes af Høvdingen i forening med Næste eller af Høvdingen i forening med Skatmesteren.

§6 Bestyrelsesmøde skal afholdes straks efter generalforsamlingen og kan i øvrigt indvarsles, når høvdingen eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsesmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt ved tilstedeværelsen af mindst tre medlemmer. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, dog tælle høvdingens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

Generalforsamlingen

§7 Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed; den afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der

Tegning: Jens Hage.

Tegning: Jens Hage.

stilles den i henhold til dagsordenen, dog kræves til lovændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Lovens §10 kan dog kun ændres efter den i §10 fastsatte procedure.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes tal.

Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer måtte forlange det.

§8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Høvdingen aflægger beretning.

3. Kassereren oplyser om laugets økonomiske stilling og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent.

6. Valg af bestyrelse og revisor (jfr. §5).

7. Valg af underudvalg.

8. Eventuelt.

Senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse skal bestyrelsen ved opslag eller på anden måde bekendtgøre denne med angivelse af tid og sted.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være høvdingen i hænde senest 14 dage forinden.

§9 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden 1 måned, når mindst 2/3 af de medlemmer skriftligt over for høvdingen forlanger det. Den indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel.

Opløsning af lauget

§10 Bestemmelse om laugets opløsning kan kun tages op på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer, for at opløsning af lauget kan finde sted.

Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelse kan tages med den ovennævnte stemmemajoritet, uanset de fremmødte medlemmers antal.

§11 Den i §10 nævnte generalforsamling tager med simpelt stemmeflertal desuden bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og ejendele.

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling 1. august 1974 og ændret på den ordinære generalforsamling 19. april 1995, på den ordinære generalforsamling 23. april 2014, på den ordinære generalforsamling 27. april 2017 samt på den ordinære generalforsamling 11. april 2019.

Vedtaget på generalforsamlingen 11. april 2019

Print Friendly, PDF & Email